• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 685 Протокол 40 от 26.01.2023 г.

По шеста точка от дневния ред: Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД и определяне на представител на акционера - Община Балчик в насрочено извънредно Общо събрание на акционерите за 15.02.2023 год.

Вносител: Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;"Не гласувал" - 1;

РЕШЕНИЕ № 685: Общински съвет гр. Балчик:

1.Определя д-р Маргарита Калинова Вичева за представител на Община Балчик в извънредното общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД, което ще се проведе на 15.02.2023 г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов" № 24, а при липса на кворум по реда на чл. 227 от Търговския закон на 02.03.2023 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл. 226 от Търговския закон.

2.Оправомощава определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по

предложението от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, като изрази съгласие и гласува със „ЗА" по предложеният проект на решение, а именно Одобряване на „Бизнес програма на „МБАЛ - Добрич" АД -гр. Добрич, за периода 2022 г. - 2024 г." приета с протокол №25/29.11.2022 г. от проведено заседание на Съвета на директорите на „МБАЛ - Добрич" АД - гр. Добрич