• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 680 Протокол 40 от 26.01.2023 г.


По първа точка от дневния ред: Кандидатстване на Община Балчик като водещ партньор и подпомагане на Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, на територията на Община Балчик, за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I", която ще се финансира със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; „ПРОТИВ"  - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 680: На основание чл. 21, ал. 2,  във връзка с чл. 21, ал.1, т. 8 вр. с т. 6, т. 10, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет:

1.Дава принципно съгласие Община Балчик да участва като водещ партньор, като подаде изискуемите документи за кандидатстване в Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I", финансирана на 100% със средства от Механизма за възстановяване на устойчивост по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България.

2.Дава съгласие Община Балчик да осигури заемообразно средства в размер на 776 616.20 лв. (седемстотин седемдесет и шест хиляди, шестстотин и шестнадесет лева и двадесет ст.) с включен ДДС,  на Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и участниците в тях за:

-Изготвяне на технически паспорти на сградите по чл.169, ал.1 и ал. 3 от ЗУТ, в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите и изготвяне на архитектурни заснемания;

-Обследване за енергийна ефективност на съответната сграда. Обследването за енергийна ефективност следва да бъде придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ. Докладът от обследването за енергийна ефективност следва бъде изготвен в обхват и съдържание съгласно изискванията, опредени в приложимата подзаконова нормативна уредба (Наредбата по чл. 48 от ЗЕЕ).

При одобрено проектно предложение предоставените средства се възстановяват на Община Балчик от полученото финансиране по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I" (Процедурата) по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България. В случай, че кандидатстващата сграда не бъде одобрена за финансиране по горепосочената процедура, получените средства следва да бъдат върнати от съответното сдружение на собствениците на многофамилни жилищни сгради, регистрирани по реда на ЗУЕС на Община Балчик в срок до 12 месеца от влизане в сила на решението за отказ от финансиране по процедурата.

3.За финансирането по т. 1 ще бъдат одобрени сдружения на собствениците на многофамилни жилищни сгради, отговарящи на условията по Процедурата, включително и на следните условия:

-Собствениците на > 95% от идеални части от общите части на етажна собственост членуват в Сдружение на собствениците на многофамилни жилищни сгради и са подкрепили изпълнението на проекта при гласуването на общото събрание.

-Сдружението на собствениците кандидатства по Процедурата с цяла сграда, а не с отделна блок-секция или група от блок-секции.

-100 % от собствениците в етажната собственост са подписали Декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните им обекти.

-Сдружението на собствениците на многофамилни жилищни сгради предоставя в Община Балчик оферта или сключен договор с лицензирано дружество за извършване на дейностите посочени в т. 1 на настоящото решение.

4.Максималният размер на финансирането по т.1 на Сдружение на собствениците на многофамилни жилищни сгради е в размер до определения в представената оферта/договор, но не повече от максималната референтна стойност на разхода за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики,  свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и за съставяне на технически паспорт и за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и сертификат за Енергийна ефективност, определен в насоките за кандидатстване по Процедурата.

5.Дава съгласие средствата по т.1 да бъдат осигурени от бюджета на Община Балчик за 2023 - 2024 г.

6.Възлага на Кмета на Община Балчик да организира изпълнението на настоящото решение и сключи договорите за безлихвен заем със сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, отговарящи на горепосочените условия.