• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 669 Протокол 39 от 22.12.2022 г.

По първа точка от дневния ред: Определяне на максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; „ПРОТИВ"  - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 669: На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози и във връзка със заявление в вх. № 94-00-1429/28.09.2022 г. Общински съвет Балчик:

Определя максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за територията на Община Балчик, валидни за 2023 г., както следва:


Минимален размер

Максимален размер

Дневна тарифа

1.40лв.

2.50лв.

Нощна тарифа

1.70лв.

2.80лв.