• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 668 Протокол 38 от 29.11.2022 г.


По двадесет и осма точка от дневния ред: Отпускане на средства на Общинската организация на Съюза на инвалидите в България във връзка с отбелязването на световния ден на хората с увреждания

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 668: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, в съответствие с чл.34 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1.Общински съвет Балчик одобрява отпускането на средства в размер на 760 лева на ОО на СИБ, клуб „Света Марина" гр. Балчик във връзка с отбелязването на Световния ден на хората с увреждания, за провеждане на изложба на тема „И аз мога" и тържествено честване с почерпка.

2.Средствата да бъдат отчетени в дейност 122 „Общинска администрация", § 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на ОбС".

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.