• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 667 Протокол 38 от 29.11.2022 г.


По двадесет и седма точка от дневния ред: Актуализация на бюджета за 2022 г. в дофинансиране на читалище "Васил Левски-1959" гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 667: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на НЧ "Васил Левски - 1959" гр. Балчик да бъде актуализиран в увеличение с 20 000 лева, за покриване на непредвидени разходи свързани с нормалното протичане на дейността на читалището.

2.Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2022 г.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.