• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 666 Протокол 38 от 29.11.2022 г.

По двадесет и шеста точка от дневния ред: Отпускане финансови помощи на граждани

Вносител: Симеон Симеонов - председател на ПКЗССД

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 666: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. К. М. Р. и Г. Г. Р. - за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Балчик. - 3000.00(три хиляди) лева, от с. Дропла

2. Н. З. Рушидова- за социално подпомагане в размера на 250,00 (двеста и петдесет)лева от гр.Балчик

3. П. Н. Димитров- социално подпомагане, в размер на 250,00 (двеста и петдесет)лева, (да се получат от брат му) от гр.Балчик

4. Н. А. Ангелова- социално подпомагане, в размер на 250,00 (двеста и петдесет)лева от гр.Балчик

5. Е. И. Мустафа- за лечение, в размера на 250,00 (двеста и петдесет)лева от гр.Балчик

6. Ж. Ва. Колев- за социално подпомагане в размера на 500,00 (петстотин)лева, от с. Оброчище

7. В. С. Георгиев- за лечение в размер на 250,00 (двеста и петдесет)лева от с. Оброчище (от съпругата)

8. В.  Н. Ангелова- за лекарства в размер на 200,00 (двеста)лева, от с. Стражица

9. Г. К. Асенова       - за   лекарства в размер на   200,00 (двеста) лева от гр.Балчик

10. Е. М. Рамадан - за   лечение в размер на   200,00 (двеста) лева от гр.Балчик

11. Л. С. Калинкова - за   лекарства в размер на   200,00 (двеста) лева от гр.Балчик

12. Д. Р. Набиев - за лечение в размер на   1000,00 (хиляда) лева

/Да се получат от майка му/ от гр.Балчик

13. Н. Й. Василев - за   лечение в размер на   250,00 (двеста и петдесет) лева от гр.Балчик

14. Й. М. Кукуси- за   лечение в размер на   1000,00 (хиляда) лева от гр.Балчик

15. С. К. Христов - за   лечение в размер на   1000,00 (хиляда) лева /Да се получат от майка му/ от гр.Балчик

16. Н. Б. Ахмедова - за   лечение в размер на   700,00 (седемстотин) лева /Да се получат от бабата/ от гр.Балчик

17. И. М. Иванов - за   лечение в размер на   500,00 (петстотин) лева, от с. Оброчище

18. Х. А. Николова  с ЕГН ***********- за подпомагане в размер на 400.00 (четиристотин) лева., като бъдат получени от кметски наместник на с. Църква К.  Калчев.