• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 662 Протокол 38 от 29.11.2022 г.


По двадесет и втора точка от дневния ред: Продажба чрез  търг на ПИ № 02508.77.129 по кадастралната карта на гр.Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 662: На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик:

1. Общински съвет - Балчик отменя свое решение № 870 от 25.06.2015 г.

2. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4431/28.05.2015 г., представляващ незастроен поземлен имот № 02508.77.129 по кадастралната карта на гр. Балчик, (част от УПИ І, кв.144 по ПУП на гр. Балчик), с площ от 2 283 м2  (две хиляди двеста осемдесет и три квадратни метра).  

3. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 84 615.00 лв. (осемдесет и четири хиляди шестстотин и петнадесет лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

4. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.