• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 661 Протокол 38 от 29.11.2022 г.

По двадесет и първа точка от дневния ред: Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ №02508.82.88 по кадастралната карта на гр.Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 661: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № ОС-3012-7/19.09.2022 г., одобрява пазарна оценка в размер на 7 780.00 лв. (седем хиляди седемстотин и седемдесет лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.82.88 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ ІХ, кв. 312 по ПУП на гр.  Балчик), с площ от 235 м2 (двеста тридесет и пет квадратни метра), актуван с АОС № 5005/19.10.2022 г., на собствениците на законно построени върху него сгради И. Д. Добрев и Д. И. Стоянова.