• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 659 Протокол 38 от 29.11.2022 г.

По деветнадесета точка от дневния ред:  Одобряване на   Подробен устройствен план - План регулация  на обект от първо степенно значение „Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул. „3-та" и ул. „4-та", вилна зона „Фиш-фиш", община Балчик, на УПИ XXI , кв. 10 по ПУП на в.з. "Фиш-фиш",  гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 18; „ПРОТИВ"  - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 659: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, заповед № 36/ 14.01.22 за допускане изработването на ПУП-ПР, решение на ОБЕСУТ в т. 5 от Протокол № 4/ 18.08.2022 г.. Общински съвет Балчик:

1. Одобрява  ПУП - План регулация  на обект от първо степенно значение „Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул. „3-та" и ул. „4-та", вилна зона „Фиш-фиш", община Балчик, на УПИ XXI , кв. 10 по ПУП на в.з. "Фиш-фиш",  гр. Балчик.

На основание чл. 215 ЗУТ, решението подлежи на обжалване, от обнародването в "Държавен вестник" чрез Община Балчик пред административен съд- Добрич.