• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 658 Протокол 38 от 29.11.2022 г.

По осемнадесета точка от дневния ред: Съгласие за изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване, за УПИ III, кв. 6 по ПУП на кв. „Младост", с. Оброчище, община Балчик, с цел привеждане в съответствие регулационните и кадастрални граници на имота, без промяна на уличната регулация;

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 18; „ПРОТИВ"  - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 658: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка със заявление с вх. № УТ-2002-26/ 07.09.2022 г., и чл. 134, ал. 2, т.6  от ЗУТ, и издадено становище на Главен архитект на Община Балчик с изх. № УТ-2002-26-001/ 25.10.2022 г. , Общински съвет Балчик:

1. Дава съгласие за изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване, за УПИ III, кв. 6 по ПУП на кв. „Младост", с. Оброчище, община Балчик, с цел привеждане в съответствие регулационните и кадастрални граници на имота, без промяна на уличната регулация.

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението.