• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 656 Протокол 38 от 29.11.2022 г.


По шестнадесета точка от дневния ред: Определяне предназначението на общинските жилища

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; „ПРОТИВ"  - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 656: 1. На основание чл.21, ал.1, ал.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление на Община Балчик, Общински съвет - Балчик:

1.1. Определя за настаняване под наем на граждани с установена жилищна нужда, следните жилища - частна общинска собственост, в които са настанени жители на Община Балчик, отговарящи на условията за настаняване в общински жилища, съгласно чл.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление на Община Балчик:                                                                                                              

                        № по ред

Вид на сградата

Адрес

АОС №

1

Апартамент 37.09 м2

Гр. Балчик, ЖК „Балик" бл.39 вх.В, ет.1, ап.3

3964/2011 г.

2

Апартамент 81.50 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.2 ап.5

3966/2011 г.

3

Апартамент 43.08 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.2 ап.6

3967/2011 г.

4

Апартамент 43.05 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.3 ап.10

3971/2011 г.

5

Апартамент 43.05 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.3 ап.11

3972/2011 г.

6

Апартамент 43.10 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.4 ап.14

3975/2011 г.

7

Апартамент 43.10 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.4 ап.15

3976/2011 г.

8

Апартамент 81.59 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.4 ап.16

3979/2011 г.

9

Апартамент 42.73 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.5 ап.18

3981/2011 г.

10

Апартамент 42.87 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.5 ап.19

3982/2011 г.

11

Апартамент 81.03 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.5 ап.20

3983/2011 г.

12

Апартамент 108.52 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.А ет1 ап.4

203/1999 г.

13

Апартамент 52.52 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.Б ет1 ап.2

189/1999 г.

14

Апартамент 75.94

Гр. Балчик, ЖК „Балик" бл.40 вх.Б ет.2 ап.7

193/1999 г.

15

Апартамент 52.51 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.Б ет.5 ап.18

201/1999 г.

16

Апартамент 127.48 м2

/две жилища/

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.А ет.6 ап.17

117/1998 г.

17

Апартамент 106.18 м2

/две жилища/

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.А ет.6 ап.20

120/1998 г.

18

Апартамент 105.76

Гр. Балчик ЖК „Балик" бл.22 вх.Б ет.3 ап.7

127/1998 г.

19

Апартамент 105.76 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б ет.4 ап.8

128/1998 г.

20

Апартамент 129.86 м2

/ползвател НЧ „Паисий Хилендарски" Балчик/

Гр. Балчик ЖК „Балик" бл.22

Вх.Б ет.5 ап.12

132/1998 г.

21

Апартамент 77.84 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б ет.5 ап.13

133/1998 г.

22

Апартамент 128.38 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б ет.6 ап.17

137/1998 г.

23

Апартамент  64.76 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.5 вх.А ет.1 ап.1

347/2000 г.

24

Апартамент 64.72 м2

Гр. Балчик  ЖК "Балик" бл.5 вх.Б ет.2  ап.6

49/1997 г.

25

Апартамент 44.78 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.А ет.3 ап.8

379/2000 г.

26

Апартамент 67.38 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.А ет.7 ап.21

381/2000 г.

27

Апартамент 66.97 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.А ет.8 ап.24

382/2000 г.

28

Апартамент 66.10 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.Б ет.2 ап.4

3278/2008 г.

29

Апартамент 67.45 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.Б ет.8 ап.24

384/2000 г.

30

Апартамент 71.49 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.14 вх.А ет.1 ап.2

50/1997 г.

31

Апартамент 108.30 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.16 вх.А ет.5 ап.12

605/2001 г.

32

Апартамент 64.54 м2

Гр. Балчик ул. "Черно море" №33 вх.Г ет.3 ап.5

559/2001 г.

33

Втори етаж от жилищна сграда 98.20 м2 /две жилища/

Гр. Балчик, ул. „Черно море" №29

4843/2020 г.

34

Едноетажна жилищна сграда  103 м2 /две жилища/

Гр. Балчик, ул. „Черно море" №83

2353/2006 г.

35

Едноетажна жилищна сграда 83 м2 /две жилища/

Гр. Балчик, ул. „Черно море" №83а

2354/2006 г.


36

Едноетажна жилищна сграда 44 м2 /две жилища/

едноетажна жилищна сграда 46 м2 /две жилища/

Гр. Балчик, ул. Черно море" №2

562/2001 г.37

Едноетажна жилищна сграда 127 м2  /четири жилища/

Гр. Балчик, ул. „Черно море" №2а и 2б

561/2001 г.


38

Едноетажна жилищна сграда 40 м2

Гр. Балчик, ул. „Васил Априлов" №18

4422/2015 г.

39

Едноетажна жилищна сграда  52 м2

Гр. Балчик, ул. „Гривица" №11

4205/2012 г.


40

Едноетажна жилищна сграда 95 м2 /две жилища/

Гр. Балчик, ул. „Патриарх Евтимий" №7

4844/2020 г.


41

Едноетажна жилищна сграда 47 м2 /две жилища/

Гр. Балчик, ул. „Бяло море" №2а

38/1997 г.

42

Едноетажна жилищна сграда 181 м2  /три жилища/

Гр. Балчик, ул. „Черни връх" №20

4426/2015 г.

43

Едноетажна жилищна сграда 80,50 м2

Едноетажна жилищна сграда 22 м2


Гр. Балчик, ул. „Теменуга" №2


2444/2006 г.


44

Едноетажна жилищна сграда 58 м2

Гр. Балчик, ул. „Гоце Делчев" №4

3266/2008 г.

45

Едноетажна жилищна сграда 170 м2  /три жилища/

Едноетажна жилищна сграда 92 м2 /две жилища/

Гр. Балчик, ул. „Гоце Делчев" №5


4429/2015 г.46

Едноетажна жилищна сграда 80 м2 /две жилища/

Гр. Балчик, ул. „Гоце Делчев" №5

4430/2015 г.

47

Едноетажна жилищна сграда 82 м2

Гр. Балчик, ул. „Христо Ботев" № 20

3821/2010 г.

48

Едноетажна жилищна сграда 66 м2

Гр. Балчик, ул. „Христо Ботев" № 20

3821/2010 г.

49

Едноетажна жилищна сграда 215 м2 /четири жилища/

Гр. Балчик, ул. „Арда" №1б

4945/2022 г.

50

Апартамент 117,80 м2

с. Сенокос /Здравен дом/ ет.1 ап.1

369/2000 г.

51

Апартамент 117.80 м2

с. Сенокос /Здравен дом/ ет.2 ап.2

370/2000 г. 

52

Апартамент 117.80 м2

с. Сенокос /Здравен дом/ ет.3 ап.3

371/2000 г.

53

Двуетажна жилищна сграда ЗП 61 м2

с. Соколово, ул. „Комсомолска"

20/1997 г.

54

Двуетажна жилищна сграда ЗП 72 м2

с. Соколово, ул. „Комсомолска"

19/1997 г.

55

Едноетажна жилищна сграда 126 м2

с. Соколово, ул. „Осъм"

556/2001 г.

56

Едноетажна жилищна сграда с площ от 59 м2

с. Бобовец, ул. „Първа" №12

4753/2018 г.

57

Едноетажна жилищна сграда с площ от 70 м2

с. Бобовец, ул. „Осма" №7

4668/2016 г.

58

Едноетажна жилищна сграда с площ от 53 м2

с. Безводица

3833/2010 г.

59

Жилище в здравна служба с. Оброчище

с. Оброчище, ул. „Черно море" №13

434/2015 г.

1.2. Определя за резервни следните жилища - частна общинска собственост, предназначени за настаняване на лица, чиито жилища са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии, застрашени са от самосрутване, или в семействата им са налице остри социални и здравословни проблеми:

1.

Обособена част /две стаи/ от апартамент с площ 69.88 м2

Гр. Балчик, жк „Балик" бл.22,

Вх. Б, ет.5, ап.14

134/1998 г.

2.

Обособена част /две стаи/ от апартамент с площ 60.00 м2 

Гр. Балчик, жк „Балик" бл.22, вх.Б, ет.5, ап.14

134/1998 г.