• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 655 Протокол 38 от 29.11.2022 г.


По петнадесета точка от дневния ред: Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляваща 1 бр. медицински кабинет и ½ коридор с обща площ 22.00 кв.м, обособена част от Здравна служба в с. Соколово - сграда с идентификатор № 67951.501.326.2 по КК на с. Соколово, актувана с АОС 398/ 07.11.2014г., за срок от 5 години

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -16; „ПРОТИВ" - 0; „Въздържал се" -1;

РЕШЕНИЕ № 655: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на следния общински имот: 1 бр. медицински кабинет и ½ коридор с обща площ 22.00 кв. м., обособена част от Здравна служба - сграда с идентификатор № 67951.501.326.2 по КК на с. Соколово, актувана с АОС 398/ 07.11.2014 г.,  за срок от 5 години, чрез провеждане на търг с тайно наддаване.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 852.72 лв. /осемстотин петдесет и два лева и седемдесет и две стотинки/ без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик Зона 4, Дейност 3.

3.До участие в търга се допускат кандидати, които:

3.1. спазват предмета на дейност - осъществяване на медицинска дейност.

3.2.  представят диплома за завършено висше медицинско образование.

4.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва горепосочения имот, като медицински кабинет и да не променя предназначението на наетите помещения.

5.Задължава кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА 30% от постъпленията от наема да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение за с. Соколово.

6.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.