• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 654 Протокол 38 от 29.11.2022 г.


По четиринадесета точка от дневния ред: Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от ПИ 3 02508.5.22 по кадастралната карта на гр. Балчик,  В.З „Овчаровски плаж" - публична-общинска собственост, представляващ терен в гр. Балчик, за поставяне на павилион/каравана/ за продажба на кафе и закуски с площ 10.00 кв.м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -17; „ПРОТИВ" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ № 654: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляваща терен с площ 10 кв. м., част от ПИ№02508.5.22 по кадастрална карта на гр. Балчик, В.З. „Овчаровски плаж" за поставяне на павилион за продажба на кафе и закуски, за срок от 5 години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за площ от 10 кв. м.  в размер на 156.60 лв./сто петдесет и шест лева и шестдесет стотинки/ без ДДС, като стъпката на наддаване е в размер на 5% /пет процента/ от началната цена. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик - Зона 3, Дейност 4.

3.След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки за издаване на разрешение за поставяне, при спазване разпоредбите на Закон за устройство на територията и Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

4.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва горепосоченият имот, съгласно описаното предназначение- за поставяне на павилион за продажба на кафе и закуски.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.