• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 650 Протокол 38 от 29.11.2022 г.


По десета точка от дневния ред: Предоставяне безвъзмездно за управление на Министерство на земеделието и храните, Областна дирекция „Земеделие" Добрич за нуждите на Общинска служба по земеделие гр. Балчик, на помещения в сграда на ул. „Албенски път" №23, гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 650: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.12, ал.3 и ал.4 от ЗОС; чл.15, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ЕО-757-001/21.09.2022 г. от Директора на Областна дирекция „Земеделие" Добрич:

1.  Отменя Решение № 94 по протокол №9 от заседание на Общински съвет -Балчик, проведено на 31.03.2016 г. за предоставяне безвъзмездно право на ползване на първи етаж от сградата на ул. „Черно море" №16, гр. Балчик;        

2. Общински съвет Балчик предоставя за безвъзмездно управление на Министерство на земеделието, Областна дирекция „Земеделие" Добрич, представлявана от Директора Д. Иванова, за нуждите на Общинска служба по земеделие гр. Балчик, следния общински имот:

Обособена част от сграда със самостоятелен вход - публична общинска собственост, съгласно АОС № 187/02.03.2010 г., а именно: помещения (учителска стая, дирекция, класна стая, санитарно помещение и коридор) с обща площ от 130 м2, находящи се на втори етаж от триетажна сграда на ул. „Албенски път" №23, с идентификатор 02508.7.27.3 по кадастралната карта на гр. Балчик.        

3. Определя срок на безвъзмездното предоставяне за управление 10 /години/ години, считано от датата на подписване на договор между страните. 

4. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по издаване на заповед и сключване на договор.