• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 649 Протокол 38 от 29.11.2022 г.


По девета точка от дневния ред: Кандидатстване на Община Балчик с проект „ повишаване енергийната ефективност на СУ „Христо Смирненски" с. Оброчище, Община Балчик по „Програма за развитие на селските райони" за периода 2014-2020г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -19; „ПРОТИВ" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ № 649: На основание чл. 21, ал .2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура „от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от ПРСР 2014 - 2020 г., Общински съвет- гр. Балчик:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент, с проектно предложение "Повишаване енергийната ефективност на СУ „Христо Смирненски" по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

2. Общински съвет Балчик потвърждава, че дейностите, включени в проектното предложение "Повишаване енергийната ефективност на СУ „Христо Смирненски" съответстват на Плана за интегрирано развитие на община Балчик за периода 2021-2027 г., Приоритет 2. „Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура и опазване качеството на околната среда", Мярка 2.4. „Опазване на околната среда и изграждане на екологична култура за устойчиво развитие на общината и инвестиционна привлекателност", Дейност „Ремонт и подобряване на енергийната ефективност на общински сгради".

3. Общински съвет Балчик упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.