• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 648 Протокол 38 от 29.11.2022 г.

По осма  точка от дневния ред: Допълнение на Решение № 632, Протокол № 37 от 20.10.2022г. за кандидатстване  пред Министерството на труда и социалната политика, чрез фонд „Социална закрила" по  ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ПАТРОНАЖНА МОБИЛНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА ТОПЪЛ ОБЯД"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -19; Против" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ № 648: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 62 от АПК и Доклад с вх. № 741/15.11.2022г. от Кмета на Община Балчик, Общински съвет Балчик:

1. Да се допълни Решение № 632, прието с Протокол № 37 от 20.10.2022 г., на Общински Съвет, гр. Балчик, като се добави следната точка:

„Задължава Кмета на Община Балчик да заплати цялата сума при доставката на автомобила. Като частта, представляваща съфинансиране от ФСЗ, да бъде възстановена след приемане на извършените дейности"

2. Упълномощава кмета на община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на настоящото решение

3. Настоящото Решение да стане неразделна част от Решението посочено в т. 1.