• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 647 Протокол 38 от 29.11.2022 г.

По седма точка от дневния ред: Предложение за безвъзмездно прехвърляне на движимо имущество-частна общинска собственост - дълготрайни материални активи, поискани от РУ- Балчик и закупени по функция "Отбрана и сигурност" за финансиране на издръжка на полицейски инспектори и Детска педагогическа стая.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 647: На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4 от ЗОС в съответствие с чл.64 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

1. Общински съвет Балчик дава съгласие да се отпишат от баланса на Община Балчик, следните дълготрайни материални активи-2 броя специализирани IP камери и прехвърлят на Областна дирекция на МВР-Добрич, Районно управление гр. Балчик, за безвъзмездно ползване, както следва:

-  Сметка 2049/Други машини, съоръжения и оборудване/- с отчетна стойност 4 228,82 лева.

 2. Задължава кмета на Общината да издаде заповед за предаването им и отписване на активите от баланса на Община Балчик.