• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 646 Протокол 38 от 29.11.2022 г.

По шеста точка от дневния ред: Отпускане на финансови средства от бюджета на общината, за закупуване на автоматичен хематологичен анализатор Mythic 22 с auto loader и комплект принадлежности за нуждите на „МБАЛ Балчик" ЕООД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 646: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си да бъдат отпуснати средства от общинския бюджет, за закупуване на автоматичен хематологичен анализатор Mythic 22 с auto loader и комплект принадлежности на обща стойност 21 480 лева за нуждите на МБАЛ - Балчик

2.Средствата да бъдат отпуснати от заложения резерв в местните дейности за 2022 г. и да се отчетат в местна дейност 412 „МБАЛ", § 55-01 „Капиталов трансфери за нефинансови предприятия".

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.