• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 645 Протокол 38 от 29.11.2022 г.

По пета точка от дневния ред: Актуализиране и приемане на компенсирана промяна в частта за целевата субсидия за капиталови разходи в инвестиционната програма за 2022 година на Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 18 „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 645: На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124 ал.3 и чл.125, ал.1 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 година , ПМС № 31 от 17.03.2022 г., за изпълнение на ЗДБРБ за 2022 година, чл.51,чл.53 от ЗДБРБ за 2022 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:

1.Общински съвет Балчик одобрява компенсирана промяна в частта от утвърдената целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 034 100 лева в инвестиционната програма за 2022 година на Община Балчик, както следва:

Наименование на обектите/позициите на капиталовите разходи, за които се предлага намаление на финансирането:

Било:  1.  «Рехабилитация на път DOB-2002 /(II-27 "Добрич-Балчик") -   Безводица/; У-к от км 0+000 до км 0+728.78 « -  498 500лв.;

2.Рехабилитация на общински път DOB2005 (III-9002 "Дропла - Петлешково) - Змеево, общ. Балчик - 535 600 лв.

Става:  1. «Рехабилитация на път DOB-2002 /(II-27 "Добрич-Балчик") -   Безводица/; У-к от км 0+000 до км 0+728.78 « -  454 489лв.;

 2.„Рехабилитация на общински път DOB2005 (III-9002 "Дропла - Петлешково) - Змеево, общ. Балчик - 407 173лв.

3.„Рехабилитация на ул. "Райко Даскалов" гр.Балчик -172 438лв.;

2.Общински съвет задължава Кмета на Общината да предприеме последващи мерки за изпълнение на решението.