• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 642 Протокол 38 от 29.11.2022 г.

По втора точка от дневния ред: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич" АД гр. Добрич на 30.11.2022г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 642: На основание чл.198е, ал. 5 от Закона за водите и във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и ап.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Балчик:

Съгласува следната позиция на община Балчик по точките от дневния ред на извънредно заседание на Асоциацията, както следва:

1.Дава мандат на упълномощения представител г-н Димитрин Димитров- заместник-кмет с ресор "Устройство на територията, туризъм, еврофондове, международно сътрудничество и екология" в община Балчик да гласува според настоящите решения.

1.1. При невъзможност на основния упълномощен представител, определя за резервен член - инж. Пламен Сидеров Тодоров - старши специалист в отдел „Инвестиционна дейност и контрол" в община Балчик.

2.Съгласува следната позиция на община Балчик по предложените решения:

2.1. По т.1 от дневния ред: Изразява съгласие за приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията по ВиК за 2023г., на основание чл.20, ал.З от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

 2.2. При поставяне на допълнителни въпроси, упълномощеният представител да приема предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува, както намери за добре и с оглед запазване интереса на община Балчик.