• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 641 Протокол 38 от 29.11.2022 г.

По първа точка от дневния ред: Предложение за отмяна на Решение №628, Протокол №37 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 20.10.2022г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 15; „ПРОТИВ"  - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 641: На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, във връзка със Заповед №АдК-04-16/28.10.2022г. на Областен управител на Област Добрич, Общински съвет Балчик:

1.Отменя Решение №628, Протокол №37 от 20.10.2022 г. за определяне на максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Балчик.

2.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.