• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 638 Протокол 37 от 20.10.2022 г.

По седемнадесета точка от дневния ред:  Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.155 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 20; „ПРОТИВ"  - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 638: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4024/30.05.2011 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.155 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 372 м2 (триста седемдесет и два квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 11 663.00 лв. (единадесет хиляди шестстотин шестдесет и три лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.