• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 635 Протокол 37 от 20.10.2022 г.

По четиринадесета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на ПИ № 39459.506.306 по кадастралната карта на с. Кранево, м. Поляните

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -20; „ПРОТИВ" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ № 635: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4984/05.05.2022 г., представляващ незастроен поземлен имот № 39459.506.306 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", с площ от 697 м2  (шестстотин деветдесет и седем квадратни метра).  

2.  Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 23 870.00 лв. (двадесет и три хиляди осемстотин и седемдесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Кранево, община Балчик; 

4. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик;