• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 633 Протокол 37 от 20.10.2022 г.

По дванадесета точка от дневния ред: Разкриване на местна дейност „Топъл обяд" във връзка с участието на Община Балчик в процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001- „Топъл обяд"  по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 21 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -21; „ПРОТИВ" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ № 633: На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.12 и т.23 и чл. 17, т. 7 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстване по проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд" на Община Балчик:

1.Община Балчик да подаде проектно предложение по  процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд" Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027

2.Определя дейността по представяне „Топъл обяд" по т. 1 от настоящото решение   като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси:

3.Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по т. 1 и т. 2 от настоящото решение за кандидатстване  с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд" на  Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027

4.На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1,  т.23  от ЗМСМА и чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение  на горните решения предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни и значими обществени интереси, а именно - навременно кандидатстване за финансиране на предоставяне на топъл обяд в Община Балчик.