• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 631 Протокол 37 от 20.10.2022 г.

По десета точка от дневния ред: Отпускане на финансови средства от бюджета на общината, за извършване на ремонтни дейности по сградата на храм „СВМЧК Георги Победоносец" в гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -20; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 631: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗГ1Ф и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си да бъдат отпуснати средства в размер на 15 000 лева от бюджета на общината, за укрепване на сградата, ремонт на покривната конструкция и смяна на дограмата на купола на храм „СВМЧК Георги Победоносец" в град Балчик.

2.Средствата да бъдат отпуснати от заложения резерв в местните дейности за 2022 г. и да бъдат отчетени в местна дейност 745 „Обредни домове и зали", § 55-03 „Капиталови трансфери за организации с нестопанска цел".

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.