• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 630 Протокол 37 от 20.10.2022 г.

По девета точка от дневния ред: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2022г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 21 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -21; „ПРОТИВ" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ № 630: На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2022 г., приета с решение № 481 от 24.02.2022 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

 Раздел ІІІ Б - „Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде", със следният имот:

 - Поземлен имот с идентификатор 39459.506.306 по кад. карта на с. Кранево, м. „Поляните", с площ от 697 м2.