• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 629 Протокол 37 от 20.10.2022 г.

По осма  точка от дневния ред: Актуализация на бюджета за 2022 г. в дофинансиране на читалище "Паисий Хилендарски-1870" гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -20; Против" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ № 629: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на НЧ "Паисий Хилендарски - 1870" гр. Балчик да бъде актуализиран в увеличение с 40 000 лева, за покриване на разходите, за участие на смесен хор „Черноморски звуци" и дамска формация „Music & Joy" в международен коледен фестивал в република Малта в периода  от 30 ноември до 5 декември 2022 г.

2.Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2022 г.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.