• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 627 Протокол 37 от 20.10.2022 г.


По шеста точка от дневния ред: Постановление №283 от 19.09.2022 г. за изменение на Постановление №216 на Министерски съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони  за 2022г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 21 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 21; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 627: На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от ЗМСМА, Постановление №283 от 19.09.2022 г. за изменение на Постановление №216 на Министерски съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони  за 2022 г. и за превоз на пътници по междуселищни автобусни линии, извън тези по §4, ал.1 и 2 от Заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози за 2022 г. и във връзка с чл.57 Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, Общински съвет Балчик:

Приема Механизъм за разпределение на допълнителни трансфери за превоз  на пътници по междуселищни автобусни линии, извън тези по §4, ал.1 и 2 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози (Постановления №216/29.07.2022 г. и №283/19.09.2022 г. на Министерски съвет), както следва:


МЕХАНИЗЪМ

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА ПРЕВОЗ

НА ПЪТНИЦИ ПО МЕЖДУСЕЛИЩНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ,

ИЗВЪН ТЕЗИ ПО §4, АЛ.1 И 2 ОТ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ

НА ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ

/ПО ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИСЪВЕТ №216/29.07.2022 г. и №283/19.09.2022 г./


I.Показатели, по които ще се извършва разпределението на субсидиите по ПМС №283/19.09.2022 г.:

1.    Общ пробег, подлежащ на субсидиране

2.    Превозени пътници

3.    Реализиран нетен финансов ефект

II. Разпределение на субсидиите по тежест на основните показатели, както следва:

1.    Общ пробег, подлежащ на субсидиране - 50 %

2.    Превозени пътници - 30 %

3.    Реализиран нетен финансов ефект - 20 %

III.Определяне на субсидията по първия показател - общ пробег:

Общия пробег се доказва със справка Приложение №1 от ПМС №283/19.09.2022 г. за периода към 31.08.2022 г. /с натрупване/ и към 31.12.2022 г. /с натрупване/. В справката се отразява само действително извършения пробег по възложените маршрутни разписания. Превозвачите трябва да имат готовност да докажат изминатия пробег с пътни листи и/или други документи, заверени от автогарата, явяваща се начална спирка по маршрута.

 IV.            Определяне на субсидията по втория показател - превозени пътници:

Броят на превозените пътници се определя като сбор от:

1.      Брой пътници, пътуващи с билети, издадени от обслужващите автогари и от шофьорите за пътуване по възложените маршрутни разписания.

Броят на пътниците, пътуващи с билети, се определя като сумата с ДДС, получена при продажбата на билети от автогарите и шофьорите за съответния период се раздели на средноаритметичната цена на билетите по направления.

2.      Брой пътници, пътуващи с абонаментни карти и билети за деца до 7 години, издадени в съответствие с Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите /Наредбата/, за пътуване по възложени маршрутни разписания.

Броят на пътниците, пътуващи с абонаментни карти се изчислява като броя на издадените за отчетния период абонаментни карти, приравнени към 1 месец се умножи по 40 пътувания. Броят на пътуващите с „нулеви билети" се доказва с издадените дубликати. Броят на издадените абонаментни карти, съгласно Наредбата се доказва при поискване от Община Балчик с издадените към общините през периода опис-сметки и регистри.

3.      Брой на пътниците, пътуващи с абонаментни карти, закупени от физически и юридически лица (извън Наредбата) за пътуване по възложените маршрутни разписания.

Броят на пътниците, пътуващи със закупени абонаментни карти (извън правоимащите) за отчетния период се изчислява като се умножи броя на закупените абонаментни карти, приравнени към 1 месец по 40 пътувания. Броят на закупените абонаментни карти за периода се доказва от превозвачите със съответните счетоводни документи.

 V.         Определяне на субсидията по третия показател - реализиран нетен финансов ефект:

Реализираният нетен финансов ефект се изчислява, съгласно указанията за разпределението на средствата по ПМС №283/19.09.2022г. Превозвачите, кандидатстващи за средства по ПМС №283/19.09.2022 г. следва задължително да водят аналитична счетоводна отчетност за всеки отделен вид транспортна дейност, съгласно чл.58, ал. 2 от Наредбата.

 VI.     Определяне окончателната субсидия на всеки превозвач:

Сумират се полагащите се на съответния превозвач субсидии за всеки един показател, като с това се получава окончателната субсидия, която той ще получи. Субсидии се предоставят от Община Балчик на превозвачите до размер, който не превишава сумата, съответстваща на нетния финансов ефект.

Средствата се разпределят на два транша:

До 31.12.2022 г. - 70 %  от субсидиите за периода 01.01 - 31.08.2022 г.

До 28.02.2023 г. - 30 % за периода 01.09 - 31.12.2022 г.