• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 626 Протокол 37 от 20.10.2022 г.


По пета точка от дневния ред: Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 21 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 21 „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 626: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1,т.5 от Закона за общинския дълг, Общински съвет - Балчик:

1.Общински съвет Балчик изменя т. 1 от Решение 273 по Протокол № 18 от 25.02.2021г., и т.1 от решение № 746 по Протокол№ 30 от 24.02.2022г., за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ" с цел реализация на проект „Възстановяване на велоалея в сервитут на път DOB1149",  финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., чрез Стратегията за ВОМР на „МИГ -Балчик - Генерал Тошево" мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура частта:

•       Условия за погасяване:

-  Срок на погасяване - до 25.04.2023г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.