• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 625 Протокол 37 от 20.10.2022 г.

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за отмяна на Решение №619,Протокол №36 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 23.09.2022 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 21 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 21; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 625: На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, във връзка със Заповед №АДК-04-15/06.10.2022г. на Областен управител на Област Добрич, Общински съвет Балчик:

1.Отменя Решение №619, Протокол №36 от 23.09.2022 г. за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен на алея „Възкресия Деветакова", обособена част от ПИ № 02508.87.122 по кадастрална карта на гр. Балчик, за благоустрояване, включващо алея с осветление, пейки и тревобетонни елементи с площ 600 кв.м.

2.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.