• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 623 Протокол 37 от 20.10.2022 г.


По втора точка от дневния ред: Приемане на актуализиран бюджет на Община Балчик за 2022г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 20; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 623: На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124 от ЗПФ, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 година, ПМС № 31 от 17.03.2022 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2022 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:

1.Общински съвет Балчик приема актуализиран бюджет на Община Балчик за 2022 година, както следва:

1.1. Приходи в размер на 35 690 900 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 15 872 198 лв.;

1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 19 818 702 лв.

1.2. Разходи в размер на 35 690 900 лв., разпределени по функции, дейности, отговорности и второстепенни разпоредители съгласно Приложения № 2, №3 и №4 в т.ч.:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности разходи в размер на 15 872 198 лв.;

1.2.2. За местни дейности разходи в размер на 18 240 712 лв.;

1.2.3. За дофинансиране разходи в размер  на 1 577 990 лв.

2. Приема актуализирана инвестиционната програма за 2022 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 4 707 150 лв., съгласно Приложение № 5.

3. Приема актуализиран бюджет на резерва за непредвидени и неотложни разходи в местните дейности в размер на 200 000 лева.

4. Утвърждава актуализиран разчет за следните целеви разходи и субсидии:

     4.1. Актуализирани разходи за развитие на спорта в размер на 647 522 лв., съгласно Приложение № 8;

     4.3. Актуализирани разходи за други дейности по културата в размер на 57 000 лв., съгласно Приложение № 7;

     4.4. Актуализирана програма за развитие на туризма в размер на 1 600 000 лв., съгласно Приложение № 6;    

5. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на актуализацията на бюджета.     

6. Общински съвет задължава Кмета на Общината да предприеме последващи мерки за изготвянето на актуализирания бюджет по пълна бюджетна класификация, както и действия  по изпълнение на приетият от Общински съвет актуализиран бюджет на Община Балчик за 2022 г.