• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение Протокол 36 от 23.09.2022 г.

По десета точка от дневния ред: Предоставяне за безвъзмездно право на ползване на дванадесет броя съоръжения /преместваеми обекти/ за съхранение на риболовни принадлежности и инвентар, поставени в поземлен имот № 02508.86.39 по КК на гр. Балчик на Сдружение „Балчик"

Вносител: Симеон Симеонов - председател на ПКЗССД

В залата присъстват 15 общински съветници

 Докладна с Вх.№ 656/15.09.2022г. е  оттеглена от вносителя;