• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 591 Протокол 35 от 28.07.2022 г.

По двадесета точка от дневния ред: Актуализация на списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи за 2022г.  

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 591: На основание чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 39 от Закона за публичните финанси, и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, предлагам следния проект:

1. Общински съвет Балчик актуализира списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи за 2022 г. съгласно Приложение № 11-Б-2:

1.1. Добавя Д. И. Андреева - ст. Счетоводител към списъка на служители, пътуващи от местоживеене до месторабота в населени места от други общини, когато в Община Балчик няма съответните специалисти (приложение №11-Б-2) -  90 %.

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.