• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 590 Протокол 35 от 28.07.2022 г.

По деветнадесета точка от дневния ред: Предложение за даване на разрешение за формиране на паралелки под минималния брой ученици и на паралелки от два класа (слети) в общинските училища за учебна 2022/2023г., съгласно чл. 68 и чл. 69 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование от 05.09.2017г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 590: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 68 и чл. 69 от Наредбата за финансиране на институциите в системата па предучилищното и училищното образование от 05.09.2017 r. във връзка с докладни записки от директорите на ОУ „Г.С.Раковски" е. Сенокос с изх. № 117/14.07.2022 г„ ОУ „В. Левски" с. Соколово с изх. № 18/18.07.2022 г„ СУ ,,"Хр. Ботев" Балчик с изх. № РД 18-253/18.07.2022 г., ОУ „Кирил и Методий" Балчик с вх.№ 24-00-945/14.07.2022г. и СУ „Хр. Смирненски" с. Оброчище, както и становища от началника на РУО Добрич с изх. № РД-31-1042/22.07.2022, РД-З1-1043/22.07.2022, РД-31-1069/19.07.2022, РД-31-1082/19.07.2022 и РД-31-1084/20.07.2022 г., Общински съвет-Балчик:

1.Разрешава изключения от минималния брои на учениците в паралелките в ОУ „Г. С. Раковски" с. Сенокос, ОУ „В. Левски" с. Соколово, СУ „Хр. Ботев", ., ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" Балчик и СУ „Хр, Смирненски" Оброчище за учебната 2022/2023 година, по чл.68, ал. 1, т. 2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както следва:

1.1  ОУ        "Г. С. Раковски" село Сенокос__________ бр. уч.__________ недостиг

III клас                                                       14 ученици              2 уч.

                          IV клас                                                               15 ученици              1 уч.              

V   клас                                                      14 ученици              4 уч.

1.2. ОУ       "Васил Левски" село Соколово__________ бр, уч,__________ Недостиг

                          VII клас                                                               11 ученици  7 уч.

1.3. СУ       "Христо Ботев" град Балчик____________ бр. уч.__________ Недостиг

                          I a клас                                                             15 ученици              1 уч.

                          III а клас                                                           15 ученици              1 уч.

V б клас                                                             15 ученици              3 уч.

VIII б клас                                                         15 ученици              3 уч.

IX б клас                                                           15 ученици              3 уч.

XI a клас                                                           15 ученици              3 уч.

IX в клас                                                           15 ученици чл.65, ал. 5 НФИСПУО

Х в клас                                                            15 ученици чл.65, ал. 5 НФИСПУО

1.4.          СУ   "Хр. Смирненски" село Оброчище_______ бр. уч.__________ недостиг

I клас                                                                 11 ученици              5 уч.

V клас                                                                14 ученици                4 уч.

X      клас                                                           16 ученици              2 уч.

XI       клас                                                       16 ученици      чл.65, ал. 5 НФИСПУО

XII       клас                                                            11 ученици      чл.65, ал. 5 НФИСПУО

1.5       ОУ   "Св.св. Кирил и Методий"  град Балчик             бр.   уч.                                 Недостиг

                           IV клас                                                                12 ученици                4 уч.

                           VII клас                                                               12 ученици                6 уч.

2.Разрешава изключения от минималния брой на учениците в паралелките в ОУ „В. Левски" с. Соколово за учебната 2022/2023 година, по чл. 68, ал. 1, т. 3 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както следва:

2.1         ОУ "Васил Левски" село Соколово_____________ бр. уч.______ Недостиг

паралелка от два класа (слята) I - IV клас (6+7)        13 ученици      3 уч.

паралелка от два класа (слята) II - III клас (3+9)       12 ученици      4 уч.

паралелка от два класа (слята) V - VI клас (6+6)      12 ученици      6 уч.       

3.Допуска формиране на паралелка с по-малко от 10 ученици в СУ "Хр. Смирненски" село Оброчище за учебната 2022/2023, година по чл. 69, ал. 1 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както следва:

3.1 СУ   "Христо Смирненски"  село Оброчище____ бр. уч.___________ Недостиг

Една паралелка в III клас                                   8 ученици                8 уч.

4.Осигурява допълнително финансиране от местни приходи за учебната 2022/2023 г., по чл. 68, ал. 4, т, 2 и т. 3 и по чл. 68, ал. 6, т. 2 от Наредбата за финансиране

на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както следва:

4.1.    Допълнително финансиране в размер на 20 на сто от размера на съответния единен разходен стандарт за издръжка на ученик, за общо 7 ученици от VII клас на ОУ „В. Левски" с. Соколово по т. 1.2.

4.2.    Допълнително финансиране в размер на 40 на сто от размера на съответния единен разходен стандарт за издръжка на ученик за общо 13 ученици от ОУ „В. Левски" с.

Соколово в паралелките от два класа по т. 2.1

4.3.    Недостигът на ученици в останалите паралелки под минимума не попада в обсега на изискванията за осигуряване на допълнително финансиране по чл. 68, ал. 4 и ал. 6 и се финансира от бюджетите на училищата.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението, включително мотивирано искане до началника на РУО Добрич във връзка е т. 3 от настоящото решение.