• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 589 Протокол 35 от 28.07.2022 г.

По осемнадесета точка от дневния ред:  Разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: "Повишаваща подстанция СрН/110kV, представляваща част от инвестиционен проект „Вятърна електрическа централа (ВяЕЦ), в землището община Балчик, м. Кремена - Тригорци, обл. Добрич с обща инсталирана мощност 70 MW"", засягащо ПИ 23769.29.15 по КККР на с. Дропла, ЕКАТТЕ 23769, общ. Балчик, обл. Добрич.     
Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 15; „ПРОТИВ" - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 589: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 127, ал. 9 от ЗУТ, във връзка чл. 150, от ЗУТ. Общински Съвет- Балчик:   
1. Приема е предложението за изменение на действащ общ устройствен план на Община Балчик в обхвата на ПИ 23769.29.15 по КККР на с. Дропла, ЕКАТТЕ 23769, общ. Балчик, обл. Добрич, с цел промяна на предназначението от земеделска  територия в урбанизирана територия с конкретното предназначение „За инженерно-техническа инфраструктура", при наличие на следното задължително условие:        
а) влязла в сила заповед за разрешение за изработване на изменение на действащ общ устройствен план на Община Балчик, съгласно  чл. 124, ал. 2 от ЗУТ, в обхвата на ПИ 23769.29.15 по КККР на с. Дропла, ЕКАТТЕ 23769, общ. Балчик, обл. Добрич