• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 588 Протокол 35 от 28.07.2022 г.

По седемнадесета точка от дневния ред: Отпускане финансови помощи на граждани

Вносител: Симеон Симеонов - председател на ПКЗССД

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 16; „ПРОТИВ"  - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 588: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Р. М. Демиров - за лечение в размера на 250,00 (двеста и петдесет)лева, от гр. Балчик.

2. Е. С. Иванова - лечение, в размер на   250,00 (двеста и петдесет) лева,  от гр. Балчик.

3. К. П.Купенов - лечение в размер на   500,00 (петстотин) лева, от с. Рогачево.

4. Г. Т. И. и Д. С. Д.от гр. Балчик. - заявление за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Балчик,  3 000 лева ( три хиляди лева) на основание чл.20, ал. 1 от „Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми жители на Община Балчик "-приет с Решение № 95, Протокол 8 от 23.04.2020 г.

5. С. К. И. и С. И. С. от гр. Балчик. - заявление за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Балчик,  3 000 лева ( три хиляди лева) на основание чл.20, ал. 1 от „Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми жители на Община Балчик "-приет с Решение № 95, Протокол 8 от 23.04.2020г.