• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 587 Протокол 35 от 28.07.2022 г.

По шестнадесета точка от дневния ред: Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на павилион за продажба на закуски и пакетирани стоки с площ 30.00 м2, намиращ се на първи етаж в „МЦ I" ЕООД, гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 16; „ПРОТИВ"  - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 587: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ павилион за продажба на закуски и пакетирани стоки с площ 30.00 м2, част от ПИ №02508.82.2 по кадастралната карта на гр. Балчик, намиращ се на първи етаж в „МЦ I" ЕООД, актуван с АОС 217/22.02.1999г., за срок от 5 години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за площ от 30.00 м2  в размер на 586.80лв./петстотин осемдесет и шест лева и осемдесет стотинки/ без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения  и терени  на територията на Община Балчик - Зона 2, Дейност 5. Стъпката за наддаване е в размер на 5% от началната цена.

3.До участие в търга се допускат кандидати, които:

3.1. са регистрирани по ТЗ;

3.2. спазват предмета на дейност на търга.

4. След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва горепосоченият имот съгласно описаното предназначение и да спазва предмета на дейност - продажба на закуски и пакетирани стоки.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.