• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 585 Протокол 35 от 28.07.2022 г.

По четиринадесета точка от дневния ред: Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от ПИ №02508.5.24 по кадастралната карта на в.з. „Овчаровски плаж"-  публична общинска собственост, представляващ терен в гр. Балчик, за поставяне на павилион за продажба на плодове и зеленчуци с площ 8.00 кв.м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 16; „ПРОТИВ"  - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 585: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ терен с площ 8 кв.м., част от ПИ№02508.5.24 по кадастрална карта на в.з. „Овчаровски плаж", гр. Балчик за поставяне на павилион за продажба на плодове и зеленчуци, за срок от 5 години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за площ от 8 кв.м.  в размер на 125.28 лв./сто двадесет и пет лева и двадесет и осем стотинки/ без ДДС, като стъпката на наддаване е в размер на 5% /пет процента/ от началната цена. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик - Зона 3, Дейност 4.

3.След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки за издаване на разрешение за поставяне, при спазване разпоредбите на Закон за устройство на територията и Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

4.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва горепосоченият имот, съгласно описаното предназначение- за поставяне на павилион за продажба на плодове и зеленчуци.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.