• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 584 Протокол 35 от 28.07.2022 г.

По тринадесета точка от дневния ред Продажба чрез търг на ПИ № 02508.55.85 по кадастралната карта на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -16; „ПРОТИВ" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ № 584: На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик:

1. Общински съвет - Балчик отменя свое решение № 377 от 30.06.2009 г.

2. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3221/28.02.2008 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.55.85 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 6 961 м2 (шест хиляди деветстотин шестдесет и един квадратни метра).  

3. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 278 440.00 лв. (двеста седемдесет и осем хиляди и четиристотин и четиридесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

4. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.