• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 583 Протокол 35 от 28.07.2022 г.

По дванадесета точка от дневния ред: Продажба чрез  търг на ПИ № 67951.501.1137 по  кадастралната карта с. Соколово

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -17; „ПРОТИВ" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ № 583: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4943/21.02.2022 г., представляващ незастроен УПИ ХІХ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово, ПИ № 67951.501.1137 по кадастралната карта на с. Соколово, общ. Балчик, с площ от 1263 м2  (хиляда двеста шестдесет и три квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 14 350.00 лв. (четиринадесет хиляди триста и петдесет лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Соколово, община Балчик; 

4. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.