• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 581 Протокол 35 от 28.07.2022 г.

По десета точка от дневния ред: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2022 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -18; „ПРОТИВ" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ № 581: На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2022 г., приета с решение № 481 от 24.02.2022 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

 Раздел ІІІ Б - „Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде", със следните имоти:

- Поземлен имот № 02508.55.85 по кад. карта на гр.Балчик, с площ от 6 961 м2.