• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 580 Протокол 35 от 28.07.2022 г.

По девета точка от дневния ред: Разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Оптично кабелно трасе на „А1 България" до за комплекс „Лайтхаус Голф". ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Оптично кабелно трасе на „А1 България" до за комплекс „Лайтхаус Голф".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -17; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;" Не гласувал "- 1;

РЕШЕНИЕ № 580: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка чл. 150, ал. 6, чл. 125, ал. 1 ЗУТ,  чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е допустимо възлагането и изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Оптично кабелно трасе на „А1 България" до за комплекс „Лайтхаус Голф". ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Оптично кабелно трасе на „А1 България" до за комплекс „Лайтхаус Голф", съгласно заявление с регистрационен индекс и дата УТ-2025-1/ 11.05.2022, в качеството му на възложител, проведени процедури за служебно съгласуване по чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ, решение на ОБЕСУТ в т. 19 от Протокол № 2/ 12.05.2022 г. Общински Съвет- Балчик:
1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Оптично кабелно трасе на „А1 България" до за комплекс „Лайтхаус Голф". ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Оптично кабелно трасе на „А1 България" до за комплекс „Лайтхаус Голф". Общата дължина на проектното трасе е приблизително 1737 m. 2. Дава разрешение за изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Оптично кабелно трасе на „А1 България" до за комплекс „Лайтхаус Голф". ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Оптично кабелно трасе на „А1 България" до за комплекс „Лайтхаус Голф". Общата дължина на проектното трасе е приблизително 1737 m и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):

Поземлен имот 02508.540.222, област Добрич, община Балчик, гр. Балчик, вид собственост- Частна, вид територия- Територия на транспорта. НТП- За път от републиканската пътна мрежа, площ 18428 кв. м. стар номер 222. квартал 0. след което продължава на юг с 23м. хоризонтален сондаж по детайл, трасето пресича главния път до ново изградена кабелна шахта с един капак - КШ2 от другата страна на пътя в същия имот. От КШ2 продължава на юг в Поземлен имот 02508.540.18, област Добрич, община Балчик, гр. Балчик, м. „Летището", вид собственост- Общинска публична, вид територия- Земеделска, категория 4. НТП- За селскостопански, горски, ведомствен път. площ 10403 кв. м. стар номер 540018 и Поземлен имот 02508.541.349. област Добрич, община Балчик, гр. Балчик, м. „Летището", вид собственост- Общинска публична, вид територия- Земеделска. НТП- За селскостопански, горски, ведомствен път. площ 6856 кв. м. стар номер 249. квартал 0. като достига нова кабелна шахта 6. Оптичното трасе е с дължина 1737,1Зм. и се състои от 2бр. дебелостенни 11DPE тръби 0 40 - една с червена и една със синя лента, положени в кабелен изкоп 1.1 /0.4м. В една от тръбите се ..издухва" оптичен кабел с 24 влакна. Общ размер на сервитута 0.4 метра двустранно - 694.85 кв. m.

3. ПУП да се съобрази с предписания съгласно чл. 128а от ЗУТ, които са  неразделна част от решението.           
4. Във връзка с преминаването през цитираните имоти е необходимо учредяване на право на преминаване по реда на ЗУТ.        
5. Да съгласува проекта за подробен устройствен план със специализираните контролни орган, съгласно чл. 128, ал. 6, което се извършва по реда на чл. 127, ал. 2.        
 - здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол.       
- становища или влезли в сила решения, издадени по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ;
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ