• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 579 Протокол 35 от 28.07.2022 г.

По осма точка от дневния ред: Осигуряване на временен безлихвен заем на „Кибела 2014"ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -18; „ПРОТИВ" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ № 579: На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик:

1.Дава съгласието си да бъде отпуснат временен безлихвен заем в размер на 10 000 лева на „Кибела 2014" ЕАД за оборотен капитал във връзка със стартиране на Платено паркиране.

2.Предоставените по т.1 от настоящото решение финансови средства, да бъдат възстановени на Община Балчик до края на 2022 г.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.