• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 578 Протокол 35 от 28.07.2022 г.

По седма точка от дневния ред: Възлагане на превози по автобусни линии от републиканска, областна и общинска транспортни схеми

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -18; Против" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ № 578: На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.19, ал.2 от Закона за автомобилните превози във връзка с чл.16в, ал.1 от Наредба №2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет Балчик:

Дава съгласие да се възложи превоза на пътници по маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, като упълномощава Кмета на Община Балчик да проведе процедура по реда на Закона за обществените поръчки и да сключи договори с избраните изпълнители.