• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 577 Протокол 35 от 28.07.2022 г.

По шеста точка от дневния ред: Приемане отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за периода от 01 януари 2021 г. до  31 декември  2021 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 577: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.140 ал.1 от Закона за публични финанси и чл.9 ал.3 от Закона за общинския дълг Общинския съвет - Балчик приема изпълнението и отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за 2021 година, както следва:

1. Утвърждава уточнен план към 31.12.2021 г. в размер на 32 885 324 лева.

2. Утвърждава отчета за касово изпълнение на  бюджета към 31.12.2021 г. в  приходната си част  в размер на 29 216 852 лева съгласно Приложение №1 в т.ч.

                        - за делегирани от държавата дейности  в размер на  14 118 024 лева

                        - за местни дейности                                                     15 098 828 лева

3.  Утвърждава отчета за касово изпълнение на  бюджета в разходната си част по функции и разпоредители  в размер на 29 216 852 лева,  съгласно  Приложения  №2 и №3  в т.ч.

                        - за делегирани от държавата дейности  в размер на  14 118 024 лева

                        - за дофинансиране на държавни дейности                   1 221 628 лева

                        - за местни дейности                                                      13 877 200 лева

4. Утвърждава отчета за приходите и разходите на средствата от европейския съюз (СЕС) в т.ч. Кохезионни Структурни Фондове (СЕС-КСФ), Разплащателна Агенция (СЕС-РА) и други европейски средства (СЕС-ДЕС), в съответствие с чл. 140, ал.2, т.1 от ЗПФ, съгласно  Приложениe № 4.

5. Утвърждава отчета на разходите на Общински съвет - Балчик за 2021 г. в размер на 380 060 лв. , както и средствата за представителни разходи в общо в размер на 4 798 лв. на Председателя на Общински съвет и Кмета на Общината, съгласно Приложение № 6.

6.  Утвърждава отчета  за капиталови разходи на Община Балчик към 31.12.2021 г. по обекти, дейности и източници на финансиране в размер на 3 173 910 лв..,  съгласно Приложение № 5.

7. Утвърждава отчета на разходите за читалищна дейност към 31.12.2021 г. в размер на 585 136 лв., съгласно Приложение № 7.

8. Утвърждава отчета на разходите за 2021 г. по програмата за развитие на туризма в размер на 1 370 137 лв., съгласно Приложение № 8.

9. Утвърждава отчета на разходите за развитие на спорта към 31.12.2021 г. в размер на 517 824 лв. съгласно Приложение №: 10.

10. Утвърждава отчет на разходите за 2021 г. за културната програма на Община Балчик в общ размер на 13 165 лв., съгласно Приложение № 9.

11. Приема отчета за състоянието на общинския дълг на Община Балчик към 31.12.2021 година, съгласно приложение №15 към писмо на МФ №ФО-3 от 25.03.2022 г.