• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 576 Протокол 35 от 28.07.2022 г.

По пета точка от дневния ред: Доклад за финансовото състояние на търговските дружества през  2021г., съгласно чл. 137, ал.1, т.2  и 3 от Закона за публичните финанси.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 576: Във връзка със годишния финансов отчет на Община Балчик за 2021 г.

1. „ МБАЛ - Балчик " ЕООД е 100 % собственост па Община Балчик.

2. Финансово състояние на „МБАЛ-Балчик" ЕООД към 31.12.2021 г.

През отчетната 2021 г., „МБАЛ-Балчик" ЕООД е реализирало приходи от обичайната си дейност в размер на 3 863 000 лева, от които предоставена субсидия- 800 000 лева. Съгласно отчета за приходи и разходи на „МБАЛ-Балчик" ЕООД е на загуба през отчетната 2021 г., в размер на 247 000лв.

Приходите на „МБАЛ-Балчик'' ЕООД от РЗОК през 2021 г., възлизат на 1613 000лв. Реализирани са допълнително приходи от продажба на стоки, услуги, потребителски такси, дарения и други в размер на 133 000лв.

Разходите на „МБАЛ-Балчик" ЕООД през 2021г., възлизат на 4 110 000лв., от които: разходи за материали - 585 000 лева; разходи за възнаграждения -2 575 000 лева; разходи за осигуровки - 457 000 лева;

-други разходи - 22 000 лева;

Краткосрочните задължения на „МБАЛ-Балчик" ЕООД възлизат на 523 000лв.,

-доставчици - 110 000лв.; персонал - 313 000лв.,

данъчни и осигурителни задължения - 100 000лв.

Краткосрочни вземания в размер на 232 000 лева.

3.„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БАЛЧИК"ЕООД е 100 % собственост на Община

Балчик.

4.Финансово състояние на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БАЛЧИК"ЕООД към 31.12.2021 г.

През отчетната 2021 г., „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БАЛЧИК"ЕООД е реализирало приходи от обичайната си дейност в размер на 1 086 000 лева, от които приходи от услуги 1 079 000 лева. и други приходи 7 000 лв., и е извършило разходи на стойност 1 073 000 лева., от които разходи за материали 58 000 лв., услуги - 42 000 лв., разходи за персонала - 960 000 лв., разходи за амортизация - 7 000 лв., и др.разходи 6 000 лв.

През отчетната 2021 г., дружеството е на печалба в размер на 9000 лева. Краткосрочните задължения „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БАЛЧИК"ЕООД възлизат на 132 000 лв., от които :

задължения към персонала - 87 000 лева; осигурителни задължения - 14 000 лева; задължения към доставчици - 20 000 лева;

- данъчни задължения - 10 000 лева.

Вземанията на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БАЛЧИК"ЕООД от клиенти и доставчици са в размер на 144 000 лв.

5.     КИБЕЛА-2014"ЕАД е 100 % собственост на Община Балчик.

6.       Финансово състояние на „КИБЕЛА-2014"ЕАД към 31.12.2021 г.

През отчетната 2021 г., „КИБЕЛА-2014"ЕАД е реализирала приходи от обичайната си дейност в размер на 25 000 лева, от които приходи от услуги 25 000 лева , и е извършило разходи на обща стойност 55 000 лева., от които разходи за материали 6 000 лв. През отчетната 2021 г., дружеството е на загуба в размер на 30 000 лева.

Краткосрочните задължения КИБЕЛА-2014"ЕАД възлизат на 0 лева.