• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 575 Протокол 35 от 28.07.2022 г.

По четвърта точка от дневния ред: Актуализация на бюджета за 2022 г. в дофинансиране на читалище "Просвета-1901" с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1,

РЕШЕНИЕ № 575: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на НЧ "Просвета-1901" с. Оброчище да бъде актуализиран в увеличение с 5 000 лева във връзка с провеждане на тържествен концерт по случай 120 годишния юбилей на читалището. Юбилейната година е 2021 г., но поради епидемичната обстановка събитието е отложено и ще се проведе тази година на 28-ми септември.

2.Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2022 г.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.