• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 573 Протокол 35 от 28.07.2022 г.

По втора точка от дневния ред: Изпълнение на Договор № BG06RDNP001-7.001-0057-C01/03.12.2021г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 573: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21 ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 16 от Закона за общинския дълг, във връзка с предложение на Кмета на Община Балчик относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, Общинският съвет на Община Балчик:

1.Община Балчик да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ" ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Строителство и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Балчик"  финансиран по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях" по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., чрез Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0057-C01/03.12.2021 г. за предоставяне на БФП, сключен между Държавен фонд „Земеделие" и Община Балчик, при следните основни параметри:

Максимален размер на дълга -  1 406 944,06 (един милион четиристотин и шест хиляди деветстотин четиридесет и четири лева и шест стотинки) лева с вкл. ДДС

Валута на дълга - лева

Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем

Условия за погасяване:

Срок на погасяване - до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване

Източници за погасяване на главницата - чрез плащанията от Държавен фонд „Земеделие" съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0057-C01/03.12.2021г., възстановен данък добавена стойност (ДДС) по проекта и от собствени бюджетни средства.

Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %

Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

Начин на обезпечение на кредита:

Учредяване на залог върху вземанията на Община Балчик по Договор за безвъзмездна помощ № BG06RDNP001-7.001-0057-C01/03.12.2021г., сключен между Държавен фонд „Земеделие" и Община Балчик, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

Учредяване на залог върху вземанията на Община Балчик, произтичащи от наличност по банкова сметка, представляваща средства  от възстановен данък върху добавената стойност (ДДС) във връзка с изпълнението на горепосочения проект по Договор за безвъзмездна помощ № BG06RDNP001-7.001-0057-C01/03.12.2021г., сключен между Държавен фонд „Земеделие" и Община Балчик;

Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Балчик, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а" до „ж" от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б" от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Балчик да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ" ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.