• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 572 Протокол 35 от 28.07.2022 г.


По първа точка от дневния ред: Относно  Заповед № АдК-04-8/11.07.2022 г. на Областен управител - Добрич, с която е върнато за ново обсъждане Решение № 548 по протокол № 34 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 30.06.2022 г.

Вносител: Николай Колев - председател наОбС Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ 572: На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, Решение № 548 по Протокол № 34 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 30.06.2022 г. е върнато за ново обсъждане.

С писмо с вх. № 596/13.07..2022 г., регистрирано в деловодството на Общински съвет - Балчик,  е депозирана Заповед № АдК-04-8/11.07.2022 г. на Областен управител - Добрич, с която е върнато за ново обсъждане Решение № 548 по Протокол № 34 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 30.06.2022 г.

С посочената заповед Решение № 548 по Протокол № 34 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 30.06.2022 г. е определено за незаконосъобразно, поради следните съображения:

Делегирането представлява възможност, временно  - за определен случай или период  от време, съгласно конкретната обстановка и преценка на горестоящ административен орган, той да предостави част от правомощията си на някой от подчинените му органи. Подчиненият орган издава административни актове въз основа на това специално овластяване от органа, в чиято компетентност поначало е решаването на съответния проблем.

Той не запазва за постоянно делегираното правомощие. Обикновено делегацията е продиктувана от фактическата невъзможност по-горният орган да реагира своевременно от издаване на множество актове  на територията на по-голям или цялата страна. Възможността  за делегиране на административни правомощия  се характеризира с няколко принципни ограничения: никой не може да делегира правомощия които не притежава; не могат да бъдат делегирани правомощия , които законът определя като изрична компетентност на съответния орган; органът на когото са делегирани правомощия, не може да ги предоставя другиму.

Поради факта, че делегирането е административна функция, то може да бъде валидно осъществено само при наличие на закон, който да го допуска (разрешава).

Съгласно чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, превозите по автобусни линии се възлагат след проведена процедура по Закона за концесиите или Закона за обществените поръчки и в съответствие с Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/96 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (L 315/1 от 3 декември 2007 г.) в зависимост от разполагаемите финансови средства и възможностите за прехвърляне на оперативния риск на икономически оператор. Когато превозите по автобусни линии се възлагат, без да се прехвърля оперативният риск на икономическия оператор, възлагането се извършва по реда на Закона за обществените поръчки. Когато оперативният риск се прехвърля на икономическия оператор, превозите се възлагат при условията и по реда на Закона за концесиите в съответствие с чл. 4 от Регламент (ЕО) № 1370/2007.

Според чл.16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общинският съвет възлага превозите по автобусни линии след проведена процедура по Закона за концесиите или Закона за обществените поръчки и в съответствие с Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/96 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (L 315/1 от 3 декември 2007 г.), когато възложителят предвижда компенсиране на превозвачите за извършени разходи и/или им предоставя изключителни права срещу изпълнението на задължение за обществена услуга.

В горепосочените нормативни актове , както и други липсва конкретна правна норма , която да предоставя възможност на общинския съвет, да делегира на кмета на Общината правомощията си относно възлагането на превозите на пътници по маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската транспортни схеми. Общинските съвети са органи на местното самоуправление и съгласно чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, „...общинският съвет възлага превозите по автобусни линии" цитираната разпоредба не предвижда възможност общинският съвет да делегира правомощията си на други органи. Делегирането на правомощията е допустимо, само ако е регламентирано от закон.

С оглед горното съгласно Заповед № АдК-04-8/11.07.2022 г. на Областен управител - Добрич, Решение № 548 по Протокол № 34 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 30.06.2022 г. се отменя. Възлагането на превоза на пътници по маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската транспортна схеми, следа да бъде съобразено с мотивите на Заповед № АдК-04-8/11.07.2022 г. на Областен управител - Добрич