• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 545 Протокол 34 от 30.06.2022 г.

По първа точка от дневния ред:   Приемане на решение за избор на членове на съвета на директорите на „КИБЕЛА 2014" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 2,

РЕШЕНИЕ 545: На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, т. 15 от Наредбата за условията и реда за упражняване  правата на собственост на община Балчик  в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност (приета с Решение 593 по Протокол № 39 от 24.04.2014 г.), чл. 24, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните предприятия във връзка с подадени молби за освобождаване вх.№43/17.02.2021г.; вх. №94-00-925/25.05.2021г.; вх. №186/21.05.2021 г. и в изпълнение на чл. 70, ал. 2 от Правилника за прилагане на  Закона за публичните предприятия, във връзка с отстраняване на нередовност дадени указания в отказ № 20220520162626-2/30.05.2022г. на длъжностно лице по регистрацията към Агенция по вписванията, Общински съвет- гр. Балчик:

         Препотвърждава взетото на 02.07.2021 г. решение №345 по Протокол №23 за смяна на членовете на Съвета на Директорите на „КИБЕЛА 2014" ЕАД, а именно:          

1.               Освобождава от управлението на „КИБЕЛА 2014" ЕАД с ЕИК: 203326035:

1.1.         Милен Данчев Йорданов като член на съвета на директорите и представляващ ;

1.2.         Валентин Симеонов Попов като член на съвета на директорите;

1.3.         Добромир Димитров Добрев като член на съвета на директорите.

2.               В изпълнение на т. 1 упълномощава кмета на Община Балчик да предприеме съответните правни и фактически действия по прекратяване на договорите за управление с търговското дружество.

3.               Избира временно до провеждане на конкурс по реда на Закона за публичните предприятия, но за не повече от 6 месеца, считано от момента на вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, нов съвет на директорите на „КИБЕЛА 2014" ЕАД с ЕИК: 203326035, в следния поименен състав:

3.1.   Йордан Иванов Йорданов с  ЕГН: ******** като член на съвета на директорите;

3.2.   Петър Сивков Петров с ЕГН: ******** като член на съвета на директорите;

3.3.   Емил Руменов Раданов с ЕГН: ******** като член на съвета на директорите.

4.  Определя възнаграждение на новите членове на съвета на директорите, както следва:

На определения за изпълнителен директор на дружеството- месечното трудовото възнаграждение на зам.-кмет на Община Балчик.

На другите двама членове на съвета на директорите- минималната работна заплата за страната.

5.    Упълномощава  кмета на Община Балчик в изпълнение на т. 3 и 4 от настоящото решение да сключи договори с членовете на съвета на директорите в съответствие с чл. 244, ал. 7 от Търговския закон.

6.      Настоящото решение да бъде вписано в Търговския регистър в срока, посочен в чл. 6 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.